Regulamin sklepu

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnedonice.pl

 

 

§ 1

Słownik pojęć

 

1.      Sprzedawca – Cieślak International SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrajnia 20, 62-814 Blizanów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000318658, NIP: 9680929939, REGON: 300990660, kapitał zakładowy 5 100,00 zł.

2.      Adres do korespondencji, siedziba Sklepu – Skrajnia 20, 62-814 Blizanów.

3.      Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.fajnedonice.pl  

4.      Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

5.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

6.      Regulamin – niniejszy regulamin.

7.      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

8.      Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności doniczki i ceramika.

9.      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2.      Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 2. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (sklep@fajnedonice.pl), telefonicznie pod numerem 600 030 959 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00) oraz pisemnie listem na adres siedziby Sklepu.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

6.      Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7.      Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

8.      Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

9.      Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

10.  Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11.  W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Po Rejestracji kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

12.  Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

Składanie zamówień

 

1.      Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

2.      W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka” lub „Dodaj produkt do koszyka”, a następnie przejść do zakładki „Koszyk” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup”.

3.      Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży.

4.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1)      za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.pl(świadczonych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków),

2)      za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań) 

3)      gotówką do rąk kuriera (za pobraniem) lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu,

4)      przelewem na konto Sprzedawcy o numerze 98 1240 2946 1111 0010 8928 4554 (PEKAO).

5.      Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

6.      Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, z wyjątkiem przypadku, gdy wartość zamówionego Towaru wynosi co najmniej 2500,00 zł – wówczas koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 

1.      Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

 1. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 2 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem/za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

4.      Czas realizacji Zamówienia wraz z dostawą do Kupującego wynosi:

1)      od 2 do 3 dni roboczych – jeśli zamówiony Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia,

2)      od 2 do 3 tygodni – jeśli zamówiony Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia.

Informacja o dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy i przewidywanym terminie dostawy znajduje się na stronie każdego Towaru.

5.      Wskazane w ust. 4 terminy liczone są:

1)      w przypadku płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności elektronicznych (przedpłata) od dnia wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy;

2)      w przypadku płatności przy odbiorze („za pobraniem”) od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6.      W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

8.      Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

9.      Sprzedawca realizuje dostawę Towarów w następujący sposób:

1)      poprzez firmę kurierską,

2)      odbiór osobisty w siedzibie Sklepu (Adres do korespondencji).

10.  Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11.  Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2.      Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 1. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (sklep@fajnedonice.pl) lub pisemnie listem na Adres do korespondencji.

4.      Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.      Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6.      W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7.      Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu.

8.      Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.      W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

10.  Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.  Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1.      Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.      W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7.      Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10.  Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1.      Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.      Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.      Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

4.      Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6.      Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3.      Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.fajnedonice.pl (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 20.08.2015 r. Regulamin obowiązujący do dnia 20.08.2015 r. jest do pobrania tutaj. 

4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)      udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2)      przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3)      dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 

 

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

Cieślak International SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: Skrajnia 20, 62-814 Blizanów

telefon: 600 030 959

e-mail: sklep@fajnedonice.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

– Data

 

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

 

………………………………………………………………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych


 

 


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja wszelkich zamówień złożonych w sklepie internetowym www.fajnedonice.pl  oraz mailowo wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. 


KLAUZULA INFORMACYJNA 


Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:Cieślak International SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrajnia 20, 62-814 Blizanów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000318658, NIP: 9680929939, REGON: 300990660, kapitał zakładowy 5 100,00 zł.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest    • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/usługi. 

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Ponadto posiadają Państwo prawo do: • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne;Podanie przez Państwo dane osobowe są warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Copyright © by FajneDonice.pl